Õppetöö

Tööhõive- ja Järelõppekeskus

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli juurde 2015a. loodud Tööhõive- ja Järelõppekeskus on usaldusväärne partner hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste ja tööandjate vahel.


Õpilane saab Tööhõivekeskusest abi praktikakohtade leidmisel ja esimesele töökohale suubumisel, sisse elamisel ja tööl püsimise toetamisel. Tööhõivekeskus jälgib noore tööelu kuni 2 aastat peale kutsekooli lõpetamist.   

Ettevõtja saab tuge ja nõustamist koolituste, seminaride ja otsekontaktide kaudu erivajadusega noorte mõistmiseks ja probleemide ennetamiseks tööprotsessis. Jätkub koostöövõrgustike arendamine Raplamaa, Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa ettevõtjate, töötukassa ja omavalitsustega.

Tööhõivekeskust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks „Raplamaa PATEE 2020-2023“.

Raplamaa PATEE

PATEE on lühend Euroopa Liidu projektist  „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.

„Raplamaa PATEE 2020-2023“ on jätkuprojekt, mis on käigus alates 2015 aastast ja mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti eesmärk on suurendada hariduslike erivajadustega noorte suundumist tööhõivesse.

Selleks on loodud Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli juurde Tööhõive-ja Järelõppekeskus, mis kasutab antud projekti tuge oma eesmärkide elluviimiseks. Tööhõivekseskuse ülesanded PATEE projekti vaatest on järgmised:

  1. Tagab praktikakohad HEV õpilastele
  2. Nõustab, koolitab, viib läbi mentorlust ja ümarlaua nõupidamisi ettevõtjatele
  3. Korraldab õpilastele õppereise ettevõtetesse ja töömesside külastusi
  4. Nõustab õpilasi ja ettevõtjaid esimesel töökohal

Koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega on PATEE programmis üheks oluliseks väljundiks Raplamaa ettevõtluskeskkonna mõjutamine ja noorte teadlikkuse tõstmine ettevõtlusest. Toimivad võrgustikud ja koostöö erinevate osapoolte vahel.

Kool on väärtustanud keskuse olemasolu ja projekti lõppedes soovib koostööd jätkata. Projekt on jätkusuutlik, edasiarendatav ja aktuaalne ka edaspidi.

Tulenevalt Tööhõivekeskuse tegevusest laienes projekt 2020. aastal lisaks Raplamaale ka Harju-, Lääne-, ja Pärnumaale, sest just nendes maakondades on kõige rohkem ettevõtteid, kuhu Vana-Vigala TTK lõpetanud noored elukohajärgselt praktikale ja tööle suubuvad.

  • Ettevõtjate/tööandjate nõustamise ja toetamisvajadus selgitatakse välja praktikabaase külastades, individuaalvestluste käigus.
  • Personaalse koostöö tugevdamisel leitakse lahendusi HEV õpilaste praktika ja töö leidmisel, nõustades juhendajaid kohapeal.
  • Selgitatakse välja praktiliste tundide läbiviimise ja lisaaasta õpe võimalikkus ettevõttes. Toimub tihe koostöö valdadega.
  • Sotsiaalprobleemide lahendamisel, omavalitsuse vastutuse rolli tõstmisega erivajadusega noorte tööle võtmisel valla allasutustesse.
  • Luuakse valdkondlik andmebaas Raplamaa, Harjumaa, Läänemaa ja Pärnumaa potentsiaalsetest praktika ja tööd pakkuvatest firmadest.
  • Koolituspäevade, seminaride, ümarlaudade kokkukutsumine vastavalt vajadusele.

Projekti koordinaator on Ülle Kiviste, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli Tööhõive- ja Järelõppekeskuse juhataja.

PATEE projekt rahastab 0,5 ametikohta ja tegevusi vastavalt projekti eesmärkidele.

Meedia kajastused:
"Ettevõtja ja kutsekool käivad Raplamaal ühte jalga"
"Ettevõtja – aga ikkagi inimene"