Õppetöö

Tööhõivekeskus

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli juurde 2015a. loodud Tööhõivekeskus on usaldusväärne partner hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste ja tööandjate vahel.


Õpilane saab Tööhõivekeskusest abi praktikakohtade leidmisel ja esimesele töökohale suubumisel, sisse elamisel ja tööl püsimise toetamisel. Tööhõivekeskus jälgib noore tööelu kuni 2 aastat peale kutsekooli lõpetamist.   

Ettevõtja saab tuge ja nõustamist koolituste, seminaride ja otsekontaktide kaudu erivajadusega noorte mõistmiseks ja probleemide ennetamiseks tööprotsessis. Jätkub koostöövõrgustike arendamine Raplamaa, Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa ettevõtjate, töötukassa ja omavalitsustega.

Tööhõivekeskust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks „Raplamaa PATEE 2020-2023“.

Õpilane saab Tööhõivekeskusest abi praktikakohtade leidmisel ja esimesele töökohale suubumisel, sisse elamisel ja tööl püsimise toetamisel. Tööhõivekeskus jälgib noore tööelu kuni 2 aastat peale kutsekooli lõpetamist.   

Ettevõtja saab tuge ja nõustamist koolituste, seminaride ja otsekontaktide kaudu erivajadusega noorte mõistmiseks ja probleemide ennetamiseks tööprotsessis. Jätkub koostöövõrgustike arendamine Raplamaa, Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa ettevõtjate, töötukassa ja omavalitsustega.

Tööhõivekeskust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks „Raplamaa PATEE 2020-2023“.


Tööhõivekeskus

Suhteliselt suurel osal haridusliku erivajadusega (edaspidi HEV) noortel, kes omandavad kutse- või kutsekeskhariduse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis ei õnnestu kooli ajal leida endale sobivaid praktikakohti. Peale kooli lõpetamist tööle asudes võib tekkida probleeme elukoha leidmisel, elu- ja töökoha kokku sobitamisel või mõnel muul sotsiaalsel tasandil.

Tööhõivekeskus kui kooli kohapealne struktuur on koostöös õpetajaskonnaga kõige paremini kursis õppuri, tema vajaduste, võimaluste, võimete ja arenguplaaniga ning suudab vahendada noort praktika- või töökohas ettevõtjale arusaadaval moel.

Seoses Vana-Vigala TTK järjepidevale koostööle asjaomaste osapooltega on tekkinud usaldus kooli võimekuse osas koolitada ja nõustada hariduslike erivajadustega õpilasi. Aastatega on HEV noorte arv koolis pidevalt kasvanud, tänaseks 1/3 õpilaste arvust, so 80-90 õpilast.

Vana-Vigala TTK juurde loodi EL projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ kaasrahastusel 2015.a. Tööhõivekeskus, mille esmaseid tegevusi oli uuringu koostamine ettevõtjatele, ettevõtjate koolitamine ja õppereisid, kogukonna teavitustöö. Kaasati Raplamaal ehituse, toitlustuse ja autovaldkonna ettevõtjad, kes ei olnud varem HEV noorte töölevõtmisest huvitatud, puudus info ja teadlikkus riiklikest tugisüsteemidest. Toimusid koolitused ja ümarlauad. Koolitustel tutvustati kooli õpetamisvõimalusi ja erivajadustega õpilaste õppemetoodikaid.

Vana-Vigala TTK Tööhõivekeskuse tegevuste toel suureneb lisaks Raplamaale ka Harju-, Lääne-, ja Pärnumaa HEV noorte tööhõive.

Enamus hariduslike erivajadustega õppijaid on eelnevalt lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava, on ka palju emotsionaal – ja käitumisraskustega noori. Antud sihtrühm saab abi Tööhõivekeskusest praktikakoha leidmisel, esimesele töökohale suundumisel, sisse elamise ja tööl püsimajäämise toetamisel, ettevõtjate nõustamisel kohapeal töötukassa, lapsevanemate ja vallavalitsuse kaasamisel. Korraldatakse seminare, koolitusi tööandjatele. Koostöösse on kaasatud Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, RAEK, Astangu KRK jpt.

Tööhõivekeskusel on loodud andmebaas ettevõtjatest, kes on nõus HEV õpilasi praktikale ja võimalusel tööle võtma. Keskuse juhataja külastab praktikakohti, andes hinnanguid ettevõtte sobivuse kohta praktikabaasina. Kogub tagasisidet ettevõtjatelt koostöö kohta kooli ja ettevõtja vahel. Teeb ettepanekuid ettevõtjate tunnustamiseks. Samuti teostab keskus 2. taseme  õppekavadel õppinud õpilaste seiret 2 aastat peale kooli lõpetamist, selgitamaks ja abistamaks nii noort kui ettevõtjat tööelus tekkinud probleemide lahendamisel.