Õppetöö

Praktika

Praktika on õppekava osa, mis annab võimaluse teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid rakendada reaalses töökeskkonnas. Praktika toimub  juhendaja juhendamisel ja sellel on kindlad eesmärgid ning ülesanded. 


Praktika korraldust koolis reguleerib ,,Praktikakorralduse eeskiri Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“.

Praktikaperioodid kajastatakse kooli õppetöögraafikus, mis asub õppeinfosüsteemis TAHVEL.

Praktikajuhendid:

Mida peaksid teadma enne praktikale minekut?

Praktika alguseks peavad olema likvideeritud kõik õppevõlad.

Praktikakohtadena on eelistatud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli poolt tunnustatud ettevõtted. Praktikakoha leidmine toimub õpilase, kooli ja praktikakoha koostöös.
Praktikakoha võib leida ka õpilane ise, aga vajadusel kontrollib kool õpilase poolt pakutud praktikakoha sobivust, sest praktikakoht peab vastama tingimustele, mis võimaldavad täita praktikale seatud õpieesmärke ja saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid.

Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kooli, õpilase ja praktikakoha vahel enne praktika algust kolmepoolne praktikaleping, millega reguleeritakse lepingu osapoolte suhteid, õigusi ja kohustusi praktika läbiviimisel.

Praktikalepingu vormistamiseks täida ja esita vähemalt 2 nädalat enne praktika algust õppeosakonna sekretärile:

Võta vähemalt 2 nädalat enne praktika algust ühendust ka kooli poolt heaks kiidetud praktikakohaga, täites ettevõtte poolt praktikale kandideerimiseks esitatavad nõuded (e-kiri, telefonivestlus, avaldus, CV, motivatsioonikiri, kohtumine praktikakoha esindajaga, proovipäeval osalemine jmt.)

Osale praktika ettevalmistavates tundides, kus tutvud praktika eesmärkide, ülesannete ja -korraldusega ning praktikadokumentatsiooni sisu ja täitmisega.

Võta osa koos koolipoolse praktikajuhendajaga individuaalse praktikakava koostamisest. Õpilase individuaalne praktikakava on individuaalset praktika eesmärki, ülesannet, läbitud õpinguid ja praktika õpiväljundeid sisaldav dokument, ning see on praktikalepingu kohustuslik lisa.

Praktikal olles ja praktikalt tulles

Praktika ajal täida ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt antud ülesandeid, mis on kooskõlas individuaalses praktikakavas kirjeldatud eesmärkidega.

Täida iga päev tööpäeva lõpus praktikapäevikut.

 • Praktikapäevik (DOC) 
  (NB! Kui sisenesid kodulehele Google Chrome-ga ja allalaadimine ei õnnestu, vali lingile parema hiireklõpsuga avanevast menüüst "Salvesta link nimega..." ja salvestage fail, või proovige uuesti Internet Explorer´i või Firefox´i kaudu.)

Praktikapäeviku kinnitab oma allkirjaga ettevõttepoolne praktikajuhendaja iga nädala lõpus.

Praktika lõppedes vormista praktika kaitsmise aruanne vastavalt praktikajuhendile ja esita see enne praktika kaitsmist.

 • Praktika kaitsmise aruanne (DOC)
  (NB! Kui sisenesid kodulehele Google Chrome-ga ja allalaadimine ei õnnestu, vali lingile parema hiireklõpsuga avanevast menüüst "Salvesta link nimega..." ja salvestage fail, või proovige uuesti Internet Explorer´i või Firefox´i kaudu.)

Praktikaaruannete arutelu ja hindamine viiakse läbi praktika kaitsmisel. Kõik praktikad kuuluvad kaitsmisele erialaosakonnas.
Ole valmis esinema praktika kaitsmisel praktikakomisjoni ja kaasõpilaste ees, kus esitled praktika jooksul läbitud tegevusi, omandatud oskusi ning praktikaeesmärkide täitmist.

Praktika hindamine ja tagasiside

Praktika ajal toimub tagasiside andmine praktikajuhendaja(te) poolt igapäevaselt ning praktikaperioodi lõpus kirjaliku koondhinnanguna.

Praktikat hinnatakse eristavalt:

Praktika hinde aluseks on:

 • nõuetekohaselt täidetud praktikapäevik; 
 • ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt antud koondhinne praktikale;
 • praktika kaitsmise aruanne;
 • praktika kaitsmine.

Praktika korraldust koolis reguleerib ,,Praktikakorralduse eeskiri Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“.

Praktikaperioodid kajastatakse kooli õppetöögraafikus, mis asub õppeinfosüsteemis TAHVEL.

Praktikajuhendid:

Mida peaksid teadma enne praktikale minekut?

Praktika alguseks peavad olema likvideeritud kõik õppevõlad.

Praktikakohtadena on eelistatud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli poolt tunnustatud ettevõtted. Praktikakoha leidmine toimub õpilase, kooli ja praktikakoha koostöös.
Praktikakoha võib leida ka õpilane ise, aga vajadusel kontrollib kool õpilase poolt pakutud praktikakoha sobivust, sest praktikakoht peab vastama tingimustele, mis võimaldavad täita praktikale seatud õpieesmärke ja saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid.

Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kooli, õpilase ja praktikakoha vahel enne praktika algust kolmepoolne praktikaleping, millega reguleeritakse lepingu osapoolte suhteid, õigusi ja kohustusi praktika läbiviimisel.

Praktikalepingu vormistamiseks täida ja esita vähemalt 2 nädalat enne praktika algust õppeosakonna sekretärile:

Võta vähemalt 2 nädalat enne praktika algust ühendust ka kooli poolt heaks kiidetud praktikakohaga, täites ettevõtte poolt praktikale kandideerimiseks esitatavad nõuded (e-kiri, telefonivestlus, avaldus, CV, motivatsioonikiri, kohtumine praktikakoha esindajaga, proovipäeval osalemine jmt.)

Osale praktika ettevalmistavates tundides, kus tutvud praktika eesmärkide, ülesannete ja -korraldusega ning praktikadokumentatsiooni sisu ja täitmisega.

Võta osa koos koolipoolse praktikajuhendajaga individuaalse praktikakava koostamisest. Õpilase individuaalne praktikakava on individuaalset praktika eesmärki, ülesannet, läbitud õpinguid ja praktika õpiväljundeid sisaldav dokument, ning see on praktikalepingu kohustuslik lisa.

Praktikal olles ja praktikalt tulles

Praktika ajal täida ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt antud ülesandeid, mis on kooskõlas individuaalses praktikakavas kirjeldatud eesmärkidega.

Täida iga päev tööpäeva lõpus praktikapäevikut.

 • Praktikapäevik (DOC) 
  (NB! Kui sisenesid kodulehele Google Chrome-ga ja allalaadimine ei õnnestu, vali lingile parema hiireklõpsuga avanevast menüüst "Salvesta link nimega..." ja salvestage fail, või proovige uuesti Internet Explorer´i või Firefox´i kaudu.)

Praktikapäeviku kinnitab oma allkirjaga ettevõttepoolne praktikajuhendaja iga nädala lõpus.

Praktika lõppedes vormista praktika kaitsmise aruanne vastavalt praktikajuhendile ja esita see enne praktika kaitsmist.

 • Praktika kaitsmise aruanne (DOC)
  (NB! Kui sisenesid kodulehele Google Chrome-ga ja allalaadimine ei õnnestu, vali lingile parema hiireklõpsuga avanevast menüüst "Salvesta link nimega..." ja salvestage fail, või proovige uuesti Internet Explorer´i või Firefox´i kaudu.)

Praktikaaruannete arutelu ja hindamine viiakse läbi praktika kaitsmisel. Kõik praktikad kuuluvad kaitsmisele erialaosakonnas.
Ole valmis esinema praktika kaitsmisel praktikakomisjoni ja kaasõpilaste ees, kus esitled praktika jooksul läbitud tegevusi, omandatud oskusi ning praktikaeesmärkide täitmist.

Praktika hindamine ja tagasiside

Praktika ajal toimub tagasiside andmine praktikajuhendaja(te) poolt igapäevaselt ning praktikaperioodi lõpus kirjaliku koondhinnanguna.

Praktikat hinnatakse eristavalt:

Praktika hinde aluseks on:

 • nõuetekohaselt täidetud praktikapäevik; 
 • ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt antud koondhinne praktikale;
 • praktika kaitsmise aruanne;
 • praktika kaitsmine.