Meie koolist

PõhiväärtusedMissioon: kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada temas valmisolek elus ja tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.

Visioon: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on innovaatiliste õppesuundadega, kaasaegsete õppetingimustega ja kvalifitseeritud õpetajaskonnaga konkurentsivõimeline kutseõppeasutus.

Põhiväärtused: kvaliteet - õppetöö protsessi juhitakse kvaliteetjuhtimisel läbi uuenduslike meetodite ja pideva arendustöö, mis võimaldab kutseõppe läbinutel töötada kõrget kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel.

Kättesaadavus: õppimisvõimaluste tagamine kõigile soovijatele materiaaltehnilise baasi, olme ja majutusvõimaluste olemasolu tagamisega erinevate vajaduste ja eeldustega õppijatele vastavalt kooli tunnuslausele.

Efektiivsus: õppeprotsessis ja kooli tegevuses on sisse viidud efektiivse majandamise ja ressursikasutuse printsiip, mis võimaldab oluliselt tõsta õppetöö kvaliteeti.

Konkurentsivõimelisus: kooli tegevus on suunatud läbi arendustöö, suhete koostööpartneritega, tööturuvajadustele orienteerituse ja kvaliteetse õppeprotsessi konkurentsivõime tõstmiseks nii kutseharidust pakkuvate koolide kui ka üldhariduskoolide hulgas.

Eesmärgistatus: läbi arengukavas püstitatud lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide saavutamise ja planeeritud tegevuse kaudu tagada visiooni täitmise ettenähtud perioodil ja ajaks.

Koostöö: toimivad partnerlussuhted tööandjate, üldhariduskoolide, teiste kutsekoolide, kõrgkoolide ja muude kutseharidusega seotud organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Missioon: kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada temas valmisolek elus ja tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.

Visioon: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on innovaatiliste õppesuundadega, kaasaegsete õppetingimustega ja kvalifitseeritud õpetajaskonnaga konkurentsivõimeline kutseõppeasutus.

Põhiväärtused: kvaliteet - õppetöö protsessi juhitakse kvaliteetjuhtimisel läbi uuenduslike meetodite ja pideva arendustöö, mis võimaldab kutseõppe läbinutel töötada kõrget kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel.

Kättesaadavus: õppimisvõimaluste tagamine kõigile soovijatele materiaaltehnilise baasi, olme ja majutusvõimaluste olemasolu tagamisega erinevate vajaduste ja eeldustega õppijatele vastavalt kooli tunnuslausele.

Efektiivsus: õppeprotsessis ja kooli tegevuses on sisse viidud efektiivse majandamise ja ressursikasutuse printsiip, mis võimaldab oluliselt tõsta õppetöö kvaliteeti.

Konkurentsivõimelisus: kooli tegevus on suunatud läbi arendustöö, suhete koostööpartneritega, tööturuvajadustele orienteerituse ja kvaliteetse õppeprotsessi konkurentsivõime tõstmiseks nii kutseharidust pakkuvate koolide kui ka üldhariduskoolide hulgas.

Eesmärgistatus: läbi arengukavas püstitatud lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide saavutamise ja planeeritud tegevuse kaudu tagada visiooni täitmise ettenähtud perioodil ja ajaks.

Koostöö: toimivad partnerlussuhted tööandjate, üldhariduskoolide, teiste kutsekoolide, kõrgkoolide ja muude kutseharidusega seotud organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.