„Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond 2024-2026“ (PEEK)


Projekti üldine eesmärk on suurendada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust integreeritud koostööprojektide kaudu ühiselt suunata maakonna arengustrateegias määratletud selle eelisarendatava ettevõtlusvaldkonna arengut, kus on suhteline konkurentsieelis, kõige enam potentsiaali tõsta lisandväärtust töötaja kohta või suurem arenguvõime, soodustada kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist või arendada kliendi vajadustest lähtuvaid terviklikult läbi mõeldud avalike teenuste võrgustikke, tagades sealjuures erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

 
Raplamaa alamprojekti „Atraktiivne Raplamaa ettevõtluskeskkond“
Vana-Vigala Tööhõivekeskus

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on olnud RAEK-i partner eelnevalt PATEE projektides. Meie loodud Vana-Vigala Tööhõivekeskus on usaldusväärne partner hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste ja tööandjate vahel. Tööhõivekeskuse põhifookuses on ettevõtjate nõustamine ja harimine vähemvõimekate inimeste kaasamisel tööellu ja noorte juhendamine nende esimesel töökohal või ka iseseisvalt tööellu suubumisel. Selle tulemusel vabaneb hoolduskoormuse tõttu kinni olevat tööjõudu, aga ka tööandjad mõistavad paremini suundumust, et paindlik töökorraldus ei ole mitte üksnes sotsiaalse avatuse näitaja, vaid aitab kaasa ettevõtte lisandväärtuse kasvule. Oluline on ettevõtjate kaasamine ja sellest tulenev võrgustamine Vana-Vigala Tööhõivekeskuse, haridus-asutuste ning ettevõtjate vahel.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool keskendub muuhulgas hariduslike erivajadustega (HEV) noorte õpetamisele ja läbi Vana-Vigala Tööhõivekeskuse tegevuste õpilaste suunamisele praktikale ning tööturule. Kuna HEV õpilaste kaasamine tööhõivesse on jätkuvalt raskendatud seoses vähese teadlikkusega antud teemast, siis vajavad nii tööandjad kui spetsialistid vastavasisulisi tegevusi. Projekti raames kaasatakse tööandjaid lisaks Raplamaalt ka naabermaakondadest Harju-, Pärnu- ja Läänemaalt, samuti kohalikke omavalitsusi jt. asutusi ning organisatsioone. Koolil on pidevalt täienev kontaktvõrgustik ettevõtjatest ja organisatsioonidest.

Projekti eesmärkide saavutamiseks ettevõtluse- ja haridusvõrgustike ning ettevõtlusklastrite käivitamiseks, arendamiseks ja turundamiseks toimuvad:

  • Seminarid, ümarlauad ja õppekäigud võrgustiku liikmetele

Kutseõppeasutuse paremaks integreerimiseks kohaliku tööjõuturuga ja tööandjatega on vajalik tihedam suhtlemine ning koostöö nii tulevaste töövõtjatega kui ka tööandjatega sh. ettevõtjad. Koostöös tööandjatega toimuvad käigud
üldhariduskoolidesse ja kohalikke töötamise ning õppimise võimalusi tutvustavatele sündmustele (nt töömess, karjääripäevad jmt).

  • Kutsekoolis õppimisvõimaluste ja piirkonnas töötamise võimaluste tutvustamine põhi- ning gümnaasiumi astme õpilastele
  • Projekti koordinaator on Ülle Kiviste, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli Tööhõivekeskuse juhataja. PEEK projekt rahastab 0,6 ametikohta ja tegevusi vastavalt projekti eesmärkidele.

Sündmuste korraldamist kaasrahastab Euroopa Liit projekti „Atraktiivne Raplamaa ettevõtluskeskkond“ Vana-Vigala Tööhõivekeskuse raames.

Käimasoleva perioodi (2024-2026) meedia kajastused:

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Publications
Saki järjekord: 
4
Saki päise pilt: 
Kaasrahastanud Euroopa Liit_Eesti tuleviku heaks