Just inimlikkus oli see, mis jäi kumama Vana-Vigala Tehnika –ja Teeninduskooli tööhõive keskuse poolt sel kevadel Raplamaa ettevõtjatele väljasaadetud küsitluste vastustest. 

Küsimused saadeti eesmärgiga asuda otsesesse dialoogi kutsekooli ja ettevõtjate vahel.
 

 Tõuke selleks andis, nagu tänasel päeval kombeks, ERF projekt, mis vormib kokku koolis juba mõned aastad liikunud mõtted noorte tööellu aitamise teemal ning muudab need reaalseks kooli juures töötavaks tööhõive- ja järelõppekeskuseks, kus noor saab abi nii praktikakohtade leidmisel kui peale kooli lõpetamist tööellu liikumisel ja seal püsimisel.

 

 Mida siis Raplamaa ettevõtjad küsitluse põhjal arvasid, teadsid, olid kogenud?
 

Ootused olid suured, emotsioonid laes. On tänaseni, sest soovitud  tegudest on läbi viidud vaid väike osa, nimelt ettevõtjate küsitlus. Ees seisavad personaalsed kohtumised ettevõtjatega, õppepäev ja õppereis. Ja seda kõike veel sellel aastal.
 

Eesmärgiks on luua positiivne foon kutsekooli mainele. Anda sisuliselt mõista, et meie kõikide võimed ei ole ühesugused. Et haridusliku erivajadusega(HEV) noor on meie oma eesti noor, kes on sama tähtis ja vajalik, kes on üks osake suurest pildist.
 

Et ta ennast nii saaks tunda, peame eelkõige meie, kes me oleme ettevõtteid ja protsesse juhtimas,  olema sellel pildil hästi nähtavad.

HEV noor, kes õpib Vigalas toimetuleku või lihtsustatud õppekava alusel (kerge või keskmise intellektipuudega) on mõnes osas kindlasti vähemvõimekas. Asunud koolis kutset omandama,  näeb ta  palju vaeva, aga ka võimalust tööellu astumiseks.
 

Oma küsitluses keskendusime eelkõige probleemidele, et edaspidi leida koos võimalusi nende lahendamiseks.
 

Saatsime välja 422 elektroonilist küsitluslehte. Tagasi saime 45! Pole just palju, aga teadjamad teavad rääkida, et see on küsitluste puhul hea tulemus. Ettevõtjate aadressid võtsime Äriregistrist tegevusalade kaupa. Püüdsime valida neid ettevõtjaid, kelle töö võiks haakuda meie koolis õpetatavate erialadega. Meeldetuletuseks, et õpetame majandust-toitlustust, puhastusteenindust, kodumajandust, ehitusviimistlust ja mootorsõidukite hooldust, remonti, värvimist.  Praktika on näidanud, et osa noori ei asu tööle otseselt õpitud erialal, siis oli valikus ka veidi variatsioone.
 

Küsitluses oli nii lihtvastusetega punkte kui oma mõtteid välja kirjutamist nõudvaid küsimusi.
 

Kõige üldisemalt võib öelda, et Raplamaa ettevõtjaid iseloomustab suhe 1/3:2/3 või 50%:50%.
 

Üle 10 aasta on vastajatest tegutsenud 70% ettevõtjatest, alla 3 aasta 7%. Firmades töötajad olid toodud jaotusega: alla 5 töötaja, 6-10 töötajat, 11-20 töötajat ja enam. Siin valitseb tasakaal, kõigile ca 30% , üle 20 töötajaga ettevõtteid on meil vähe.
 

Küsimusele, kas kavatsete 3 aasta jooksul palgata tööle uusi inimesi, vasta jaatavalt 42% ! Head meelt tegi ka see, et 67% ettevõtetes on töötanud või töötab kutsekoolide vilistlasi ja  1/3 vastanute seast ka V-Vigala TTK vilistlasi. Pooled ettevõtted on pakkunud noortele praktikavõimalusi ja 1/3 praktikantidest on saanud hiljem firma töötaja. Sama 1/3 iseloomustab ka ettevõtteid, kus on töötanud või praktikal olnud HEV noored. Oma elu jooksul on külastanud kutsekooli 50% ettevõtjatest. Meie poolt pakutavale koolitusele ja õppereisile tuleksid pooled vastanutest. See on meile vägagi inspireeriv.
 

Milliste probleemidega ollakse kokku puutunud? Märgiti ära noorte väheseid teadmisi ja huvi töö vastu, tervise probleeme, vähest pühendumis ja õpisoovi, kergekäelist töösse suhtumist, tööaja õige kasutamise ja kvaliteetse töö tegemise probleemi. Märgiti ära raskusi iseseiva töö tegemisel ja vabade töökohtade puudumist.
 

Millist abi siis oodatakse? Infoabi, üldisi teadmisi HEV noortest, töölevõtmise tingimusi, konsultatsiooni võimalusi, finantsabi, maksuvabastusi, logistika ja juhendamisabi, teavet toetavatest meetmetest , riigiabist jne.  Kõik igati loogiline.
 

Mis puudutas ettevõtja motivatsiooni HEV noore palkamisel, siis väga positiivse tunde tekitasid autoasjanduse firmajuhid, kes leiavad, et teema on tähtis ja omab perspektiivi. Kellele on vajalik iga töökäsi, kes tahavad rakendada noore energiat. Neid motiveerib ka missiooni tunne ja aitamise soov.
 

Avalik sektor oli tagasihoidlikum ja keskendus rohkem tänasele päevale, võimalustele või nende puudumisele. Eriti jäi okas südamesse arvamusest: „Meie majas töötavad kõik kõrgharidusega inimesed ja me ei saa kasutada teie õpilasi" . Aga just selline koht peaks omama sotsiaalset vastutust ja mõtlema enam pildil olevate nõrgemate peale. Võib-olla vajab ka teie ruumide koristaja vahel abi või on õues riisuda või siis köögis porgandeid koorida. Praktika kohana võiks selline koht siiski kõne alla tulla. Kõik on suhteline ja enamuses mõtlemises kinni.
 

Ehitussektor muretses eelkõige juhendamise pärast, pole aega, pole mehi. Rõhuti noore enda vastutustundele ja oskustele, millega tullakse kutsekoolist tööturule. Mõneti jätavad mõlemad soovida.
 

 Meie küsitlus viidi läbi selleks, et teadvustada Raplamaa ettevõtjate mõtteid ja probleeme HEV noorte praktika ja tööelu kohta. 
 

Võin uhkusega öelda, Et Raplamaa ettevõtjad, olles küll jalgadega maas ja tunnetades probleemide tõsisust hoiavad kaarti õiget pidi käes ja liiguvad igati õiges suunas. Suur tänu kõigile, kes seekord tõsiselt kaasa mõtlesid ja ette tänud neile, kes seda edaspidi teevad.

Peatsete kohtumisteni!
 

Ülle Kiviste
Vana-Vigala TTK Tööhõive-ja Järelõppekeskuse juhataja
Tel.58869005, e.mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Avaldatud 24.august 2016 ajalehes"Raplamaa Sõnumid"

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766