1. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli innovaatiline huvitegevus loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks läbi tehnikaalade.

Meede: "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine"

Projekti kestvus: veebr 2011 – jaan 2013
Projekti kogumaksumus: 63 099.33 EUR

Projekti eesmärgiks oli luua mitmekülgsed võimalused Vana-Vigala TTK õpilastele läbi tehnikaringide, kus osalejad saavad uusi teadmisi ja oskusi ning avardavad silmaringi jätkuõpinguteks.

Projekti käigus korraldati tehnikaalaseid loenguid nii kohapeal kui ka partnereid külastades. Samuti raalprojekteeritakse ning ehitatakse bagi-autosid ja harjutatakse sõitmist kinnisel trassil. Toimus mehhatroonika ja robootikaalane töö noortega ning õpiti tundma mikrokontrollerite ja andurite tööpõhimõtteid ning saadi teadmisi arvutigraafikast.

Projekti tulemusena said õpilased oma silmaringi laiendada ja loodi uus võimalus piirkondliku huvitegevuskeskuse mitmekesistamiseks.

Projekti partnerid: Tallinna Tehnikaülikool Mehhatroonikainstituut ja Tallinna Tehnikaülikool Masinaehituse Instituut.

Projekti tegevusi saab jälgida klubi kodulehelt http://vvttkhobiring.wordpress.com/

Projektijuht: Arvi Anton

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

 

2. HEV õppurite õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse integreeritud mudel kutsehariduses.

Meede: "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine"

Projekti kestvus: veebr 2011 - nov 2012
Projekti kogumaksumus: 97 838.51 EUR

Projekti eesmärk oli läbi integreeritud mudeli parandada õpi- ja sotsiaalse nõustamise kättesaadavust hariduslike erivajadustega õppurite (HEV) koolist väljalangevuse ennetamiseks, õpitulemuste parandamiseks, suurendada noorte iseseisvat toimetulekut igapäevaelus ning vähendada tööturul tõrjutust.

Sihtrühmaks oli valitud HEV, raske intellektipuudega ja käitumisraskustega põhiharidust mitteomavad õppurid.

Projektitegevustena toimusid järgmised tegevused:

 • kohanemiskursus esmakursuslastele;
 • tugiõpilaste väljaõppekoolitus;
 • HEV õppurite ettevõttepraktikajuhendajate koolitus, praktikabaaside kaardistamine;
 • praktikandid kooli – TLÜ Rakvere Kolledži sotsiaalpedagoogika üliõpilaste praktika;
 • õpilaste ümarlaud "Omaalgatuslike projektide taotlemine" teemal "Sotsiaalne ettevõtlus";
 • suhtlusabiteenuse osutamine;
 • täiendavate näitlikustamisvahendite valmistamine tundide tervikõppe läbiviimiseks;
 • esmakursuslase meelespea koostamine;
 • arvutil põhinevad kommunikatsiooniprogramm – arendavad mängud arvutil, töövihikud;
 • õpioskuste kujundamine läbi praktiliste tegevuste: laagrikoolid koos struktureeritud õppega;
 • ümarlaud koos lapsevanemate ja omavalitsuse sotsiaaltöötajatega;
 • projekti lõpukonverents kõigi osalejatega.

Integreeritud mudeli kasutusele võtmine võimaldas kujundada Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis ametiõppe valdkonnas erivajadustega õppurite nõustamise (tööhõive) keskuseks.

Avaldatud artiklid projekti kohta

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis on käivitunud ESF rahastatud projektid lk 5

Vana-Vigala TTK projektitegevused lk 7

Laagrikoolitus Varbla puhkekeskuses lk 5

Elamisõpetusest töö ja ettevõtluseni Maaleht 14. juuni 2012

ESF projekti lõpukonverents

 

Projektijuht: Maie Üürike

 

 

3. Kutseõppeasutuste praktikakorralduse kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine Läänemaal, Hiiumaal ja Lääne-Raplamaal.

Projekti kestvus: märts 2006 - dets 2007

Projekti partnerid olid SA Läänemaa Kutseõppe alla koondunud kutseõppeasutused:

 • Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
 • Suuremõisa Tehnikum

Projekti käigus loodi internetipõhine praktikakorralduse portaal, mille tulemusena peaks saama infot nii koolid, ettevõtete praktikajuhendajad kui ka õpilased. Andmebaasis saavad liikuda atesteeritud praktikaettevõtted, leida erinevate erialade praktikaõppe perioodid. Läbi koolide praktikakoordinaatorite saavad ettevõtted lisada kuulutusi praktikantide leidmiseks ning koolide kodulehekülgede kaudu leiab kergesti ka ühtlustatud praktikadokumentatsiooni. Loodetavasti kujuneb portaalist harjumuspärane töövahend kõigile asjaosalistele, kutseõppe kolmele asendamatule osapoolele: Õpilane – ettevõte – kool.

Projektijuht: Evelin Tamm

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

 

4. Uus võimalus – arendatud koolitusmudel põhikooli poolelijäänud õpilastele.

Projekti kestvus: sept 2004 – dets 2007

Meede 1.1 Uus võimalus – arendatud koolitusmudel põhikooli poolelijätnud õpilastele

Projekti eesmärgiks oli arendada koolitusmudel põhikooli poolelijäänud õpilastele võimetekohase põhihariduse andmiseks, väljalangenute kaasamine kutseharidussüsteemi ning võimalused elukestvaks õppeks ja toimetulekuks ühiskonnas.

Projekti tulemusena:

 • Loodi Vana– Vigala PK ja Vana– Vigala TTK võimalused õpingute jätkamiseks 8. ja 9. kl. kutsealaseks eelkoolituseks.
 • Koostati käsiraamatud:
  • Puit ja selle töötlemine;
  • Sulle, klassijuhataja;
  • Kokanduse algõpe.
 • Autode remonttööde algõpe.
 • Said personali koolitust õpetajad, millest võttis osa ka Vana – Vigala ja Kivi – Vigala PK töötajad.
 • Loodi tugivõrgustik: sots. töötajad - haridusosakonna spetsialistid - koolide juhid -instruktorid - klassijuhatajad - aineõpetajad - õpilaskodu - huvijuht.
 • Viidi läbi mitmeid välilaagreid.

Partnerid: Sisekaitseakadeemia ja täiskasvanute koolituskeskus, Kaitseliidu Raplamaa Malev, Astangu KRK, Vana – Vigala ja Kivi– Vigala PK, Väike – Maarja Päästekolledž; Tavastia KK, DEKRA Akademie

Projektijuht: Maie Üürike

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

 

5. Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul

Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine"

Projekti kestvus: jaan 2009 – dets 2011

Projekti eesmärgiks oli vaimupuudega inimeste toetamine tööeluks ettevalmistumisel ja tööturule siirdumiseks.

Projekti tulemusena said tugivõrgustiku spetsialistid (sotsiaaltöötajad, pedagoogid jt) täiendkoolitust, mille viisid läbi Päevakeskus Käo projektimeeskond koostöös Jyväskylä Ülikooliga. Loodi reaalselt toimivad sotsiaalsed koostöövõrgustikud,  veebipõhine tugiinfosüsteem ning koostati käsiraamat.

Projektis osalesid: KÄO Päevakeskus (projekti koordinaator), Tallinna Puuetega Noorte Keskus "Juks", Võru Järve Kool, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Vana-Antsla Kutsekool, Tallinna Kopli Ametikool, SA Maarja küla.

Projekti koordinaator: Helgi Nööp

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

 

6."Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

Projekt „Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli koolimeeskonna ühine õppimine“
Projekti algus: 01.03.2017
Projekti lõpp:  15.09.2017
Toetussumma: 4488,715 €
Sihtrühm: õpetajad ja koolijuhtkond, tugispetsialistid 


Projekti peaeesmärk on läbi projektitegevuse luua ühise õppimise kultuur, mis on osa kooli organisatsioonikultuurist ning peale koolitust on õpetajad innustunud oma töös laiemalt mõtlema ja õpikeskkonda ümber kujundama.


Projektis osalejad tegutsevad koostöös, luues ühiseid tegutsemisväärtusi, toetades üksteist, arendades meeskonnatööd ja rakendades kindlaid praktilisi töövõtteid ühtemoodi.


Projektitegvustena viime koolituse läbi kahes grupis. Grupi suurusteks on 20 ja 20 osalejat.

 

Ühise õppimise teemaks on „Muutuste juhtimine ja koostöö“, maht 8 tundi/grupis. Koolitusteenust pakub  Kangur Koolitusteenused OÜ ja koolitajaks on Jaanus Kangur. Jaanus Kangur on viinud läbi koolitusi avalikus sektoris (n. Tallinna Haridusamet, Tallinna Ülikool, Maksu- ja Tolliamet jne.) kui ka erasektoris (n. eesti Energia AS, Ericsson Eesti AS, Toosikannu OÜ jm.).


Koolituse lõppedes on koolitusel osalejad senisest enam valmis oma töös uuendusi rakendama, saanud teadlikumaks enda isiksuseomadustest ning mõistavad koostöö vajadust hariduselu muudatuste ajastul.

 

Projektijuht: Maie Üürike

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

 

6.„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;

TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

Projekti „Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli koolimeeskonna ühine õppimine“ raames toimus esimene koolitus õpetajatele 31.märtsil 2017. Teine koolitus juhtkonnale, tugispetsialistidele ja juhtivõpetajatele toimub 26.mail k.a. Ühise õppimise teemaks on „Muutuste juhtimine ja koostöö“.

 

Koolitajaks on Jaanus Kangur.

 

Projekti peaeesmärgiks on luua ühise õppimise kultuur, mis innustaks kooliperet oma töös laiemalt mõtlema ja õpikeskkonda ümber kujundama.


Projektijuht: Maie Üürike

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

 

7.„Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ toetus.

 

Projekti „Praktikasüsteemi arendamine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“ nr 2014-2020.1.05.17-0096

 

Projekti kogumaksumus on 7 326,49 eurot

 

Peamised tegevused:

 • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitus
 • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitus, kes varem on osalenud praktikajuhendajate koolitusel ja ettevõtlusühenduste liikmete koolitus
 • Autoosakonna kutseõpetaja stažeerimine ettevõttes
 • Praktikud õppetöö läbiviijana auto- ja toitlustusosakonnas
 • Moodle keskkonnas praktikakorralduse loomine
 • Ümarlauad – koostöövõimalused tulevikus.
 • Rohkem infot projekti kohta saab projektijuhilt.

 

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 03.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.11.2018;

 

Projekti toetatav tegevus on tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine, õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel, õppeasutuste praktikavõrgustiku laiendamine, õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures ja praktikute kaasamine õppetöösse;

 

Projektijuht: Ülle Rämo

 

 

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

 

8. Määrus “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” tegevuse “Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt” taotlusvoor. Euroopa Sotsiaalfondi osa moodustab toetusest kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.
TAT kood: 2014-2020.1.03.18-0178

Projekt: „Autoerialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“
Projekti algus: 01.07.2018
Projekti lõpp: 31.12.2018
Toetussumma: 94 740 €
Sihtrühm: Õpetajad, Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased


Projekti eesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.

Projekti toetatav tegevus on õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Projektijuht: Ülle Rämo

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766