Registreerimine Siin! (id-kaart vajalik, võimalik registreeruda ka kohapeal)

Peale registreerimist tuleb tulla vastuvõtukomisjoni, ajad ning muu vajalik informatsioon Siin!

 

Autoerialad:

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik; Vehicle space maintainer and tyre technician; Oчиститель aвтомобиль техник шины
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:
1. Omab sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi
2. Puhastab ja hooldab sõidukite värvkatet, salongi sisustust, kereosi ja mootoriruumi
3. Teeb sõidukitele rehvitöid
4. Kasutab töötamisel sobivat tehnoloogiat, energiat ja keskonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid
5. Rakendab keskonnasäästlike töövõtteid ning järgib tööohutuse- ja töötervishoiu nõudeid
6. Juhindub töötamisel talle antud töökorraldusest, tehnilisest juhendist , ohutusnõuetest ja tööle seatud kvaliteedinäitajatest
7. Töötab nii üksina kui ka meeskonnas, suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt
8. Kasutab arvutit nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks
9. Kasutab oma töös eesti keelt järgmiselt:
mõistmine tasemel B1
Rääkimine ja kirjutamine A2
10. Kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglisekeelt) järgmiselt:
Mõismine tasemel B1
rääkimine ja kirjutamine tasemel A2
11. Oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus erialasse

2. Sõidukite värvkatte, sealhulgas klaaspindade, puhastamine ja hooldamine
3. Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine
4. Sõidukite sisustus ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
5. Sõidukite mootoriruumi puhastamine, pindade hooldamine ja põhjapesu
6. Rehvitööd
7. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
8. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Automaalritöö alused
2. Autoplekksepatöö alused
3. Auto remonttööde alused
4. Kliimaseadmete tehnik
5. Keevitus- ja tuletööde teostamine
6. Liiklusõpetus
7. Tehnika uuendused
8. Erialane võõrkeel

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutsekeskharidusõppe Sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehnik Dokumendid

 

 

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialad:

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: AbikelnerWaiterОфициант
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
POLE

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavad õpiväljundid.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Abikelner, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamaks kelneri juhendamisel toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes.
Õpilane kavandab tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
 

1. Tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas
2. Mõistab toitlustus- ja klienditeeninduse põhimõtteid
3. Kasutab lauakatmise põhitehnikaid
4. Teenindab kliente erinevates teenindusolukordades
5. Valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüsolevaid toite ja jooke

Õppekava moodulitesse on integreeritud võtmepädevusi arendavate teemadena erialane eesti keel, erialane matemaatika, arvutiõpetus ja kehaline kasvatus

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
2. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
3. Toitlustamise alused
4. Toitlustusteeninduse alused
5. Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid
6. Catering ja peoteenindus
7. Abikelneri praktika

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Abikelner Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Abikokk; Assistant Cook
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Haridusnõuded sisseastumisel puuduvad

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise. Hindamine viiakse läbi kokkuvõtvate komplekshindamistena.
Abikokk EKR tase 3 õppija tõendab teadmiste, oskuste, hoiakute ja sotsiaalse valmidusega töötamaks koka juhendamisel erinevates suurköökides või restoranides ja teistes toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.
Mooduli osas demonstreerib õppija praktilisi oskusi köögiviljade ettevalmistamist kuumtöötluseks, roogade valmistamist, kliendile serveerimist ja nõude pesemise oskust töösituatsioonis.

Hindamine viiakse läbi:

 1. Proovitöö
 2. Jälgimine praktilise töö käigus


Ülesannete sooritamisega tõendab taotleja järgmisi kompetentse:

töö planeerimine ja korraldamine, kaupade haldamine, toidutoorme eeltöötlemine, toitude valmistamine, teenindamine


Õpingute läbimisel omandatavad:
Kvalifikatsioonid:

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud õppijal on võimalik saada abikokk EKR tase 3 kutse
 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

 1. planeerib enda tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest
 2. tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
 3. valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning toiduvalmistamisepõhitehnoloogiatest, kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel
 4. mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, teenindab kliente erinevates teenindusolukordades
 5. valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüs olevaid toite ja jooke
 6. planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab juhendamisel meeskonnaliikmena.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 3. Toitlustamise alused
 4. Teeninduse alused
 5. Abikoka praktilise töö alused
 6. Abikoka praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid
 2. Valikpagaritooted pärmitaignast
 3. Catering teenindus
 4. Rahvus- ja rahvuslikud köögid
 5. Eritoitlustus

 

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP-i ulatuses ning õigus valida vaikmooduleid ka kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puhastusteenindaja abiline; Cleaner assistant
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast puhastusteenindaja abiline, tase 2 omandatud õpiväljundite saavutamist. 2 taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
Kvalifikatsioon:

Puhastusteenindaja abiline, tase 2

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks. Pärast õpingute lõpetamist õppija:

1. täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid
2. viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile;
3. kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab korras oma töökoha;
4. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge;
5. töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed;
6. õpib nõustamisel ja suunamisel;
7. juhendamisel hindab oma töö tulemusi;
8. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel;
9. suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades;
10. teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi, oskab juhendamisel kasutada internetti ja selle rakendusi

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus õpingutesse
2. Tööalase suhtlemise alused
3. Puhastamine ja koristamine
4. Tekstiilide hooldamine
5. Toitumine ja toitlustamine
6. Kodumajanduse alused
7. Kinnistu hooldamine
8. Taignatoodete valmistamine
9. Loovtöö
10. Rütmika
11. Käsitöö (tüdrukud) 
12. Kangastelgedel kudumine (tüdrukud) 
13. Remondi- ja majapidamistööd (poisid)

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Riina Asumets
ametikoht: eripedagoog
telefon +372 5668 1563
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Puhastusteenindaja abiline Dokumendid

 

 

 

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõppe 
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Köögiabiline; Kitchen assistant
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Haridusnõuded sisseastumisel puuduvad

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. Ülesannete sooritamisega tõendab taotleja järgmisi kompetentse: toorainete külm eeltöötlemine, köögiseadmete ja töövahendite puhastamine, prügi ja ohtlike jäätmete käitlemine, nõude pesemine , laudade katmine ja koristamine.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Köögiabiline, tase 2


Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Puuduvad

 

Õppekava struktuur

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sissejuhatus kutseõpingutesse
 2. Tööalase suhtlemise alused
 3. Puhastamine ja koristamine
 4. Toiduhügieen
 5. Köögiabilise praktilise töö alused
 6. Teeninduse alused
 7. Köögiabilise praktika
 8. Ettevalmistus kutseeksamiks

 

Valikõpingute moodulid

 1. Kodumajanduse alused
 2. Kinnistu hooldamine
 3. Pagari-ja kondiitritööd 
 4. Abikoka praktilise töö alused
 5. Kutsealane liikumine 
 6. Loovtööd 
 7. Värvusõpetus- ja lilleseade, toataimede hooldus 
 8. Eritoitlustus 
 9. Arvutiõpetus

 

Valikõpingute valimise võimalused:

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 30 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: INGE REGO
ametikoht: Toitlustuserialade juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ehitus- ja puiduerialad:

 

Kutseõppe liik3. taseme kutseõppe
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puukäsitööline; Woodworker
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon: 
Pottsepp-sell, tase 3“

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õppija:

 1. Tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid arvestades tööde tehnoloogiat;
 2. oskab juhiste alusel organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 3. ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;
 4. paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot;
 5. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 6. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, on avatud koostööle ja oskab käituda veaolukordades.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Pottsepa alusteadmised
 3. Müüritisküttekollete ehitamine
 4. Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine
 5. Pottsepatööde praktika

 

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõppe liik3. taseme kutseõppe
Õppekavarühm: Käsitöö
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puukäsitööline; Woodworker
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon: 
Puukäsitööline, tase 3 kompetentsid
osakutse: Puitesemete ja -detailide valmistamine, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpetlusega taodeldakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks puukäsitöölise erialal ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Pärast õppekava läbimist õpilane:

 1. Töötab pealmiselt iseseisvalt ja täidab põhilisi tööülesandeid, mis on stabiilsed või vähesel määral muutuvad;
 2. Keerukamate tööülesannete juures võib vajada juhendamist;
 3. Suudab töötada meeskonnas järgides suhtlemise häid tavasid;
 4. Teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates (vestmise, tahumise, saagimise, lõhestamise, puurimise, punnimise ja tappamise teel) eseme või detaili tööjoonise järgi, oskab korrastada olemasolevaid esemeid;
 5. Viimistleb puidust käsitööesemeid kasutades kirjamise-, põimimise- ja põletamise tehnikaid;
 6. On valmis oma oskuste piires osutama teenuseid allhanke korras;
 7. Saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, täidab võetud kohustusi ja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest ja arendab oma tööalaseid oskusi;
 8. Töötab seadmetel turvaliselt ja ergonoomiliselt;
 9. Käsitleb ja hooldab töös kasutatavaid seadmeid ja tööriistu turvaliselt, lähtudes nende kasutus- ja hoodusjuhistest;
 10. Järgib töö turvalise ja keskkonnahoiu reegleid - hindab tööga kaasnevaid ohufaktoried ja võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab või kutsub õnnetusjuhtumi korral esmaabi;
 11. Hoiab korras oma töökoja, järgib käsitöömeistri kutse-eetika põhimõtteid ja väärtusi;
 12. Näitab üles vajalikul määral vastupidavust ja käelisi oskusi;
 13. Teab ja tunneb eriala oskussõnavara ning oskab seda kasutada ja rakendada;
 14. Kasutab arvutit info otsimiseks ja dokumentide vormistamiseks.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sissejuhatus kutseõppingutesse
 2. Karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused
 3. Puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus
 4. Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistamine
 5. Puitesemete ja -detailide valmistamine
 6. Puitesemete korrastamine
 7. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Treimistööd
 2. Intarsia ja puidulõigete tehnikad
 3. Täispuidust traditsiooniliste mööbliesemete valmistamine

 

Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 12 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõppe liik3. taseme kutseõppe
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puukäsitööline; Woodworker
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon: 
Pottsepp-sell, tase 3“

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õppija:

 1. Tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid arvestades tööde tehnoloogiat;
 2. oskab juhiste alusel organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 3. ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;
 4. paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot;
 5. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 6. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, on avatud koostööle ja oskab käituda veaolukordades.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Pottsepa alusteadmised
 3. Müüritisküttekollete ehitamine
 4. Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine
 5. Pottsepatööde praktika

 

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ülderialad:

 

Kutseõppe liik2. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Isikuareng
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Kutsevaliku õpe​
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:
Puudub

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

 1. oskab täita oma kutse- või erialal tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid;
 2. suudab täita tööülesandeid juhendamisel; 
 3. töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; 
 4. õpib nõustamisel ja suunamisel; 
 5. oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste suhtluspartneritega; 
 6. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud infomaterjale; 
 7. oskab oma töö tulemusi hinnata nõustamisel;
 8. juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades; 
 9. teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi; 
 10. oskab mõnel määral kasutada internetti; 
 11. oskab kasutada mõningaid rakendusi juhendamisel; 
 12. oskab väljendada oma ideid ning neid juhendamisel rakendada; 
 13. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; 
 14. osaleb oma karjääriplaani koostamisel 

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. kärjääri- ja suhtlemisõpetus

 

ÜLDÕPINGUTE MOODULID:

 1. tasandusõpe eesti keeles
 2. tasandusõpe inglise keeles
 3. tasandusõpe matemaatikas

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Kutsevalikuõpingute alused
 2. Vaatluspraktika
 3. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 4. Toitlustusteeninduse alused
 5. Abikoka praktilise töö alused
 6. Pagari-ja kondiitritööd
 7. Kinnistu hooldamine
 8. Kutsealane liikumine
 9. Loovtööd
 10. Arvutiõpetus
 11. Puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus
 12. Puitesemete ja- detailide valmistamine
 13. Kodumajanduse alused
 14. Rütmika
 15. Kangastelgedel kudumine
 16. Sõiduki värvkatte sealhulgas klaaspindade puhastamine ja hooldamine
 17. Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Evelin Tamm
ametikoht: õppedirektor
telefon 56939083
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766