Avatud Uste Päev 5. aprillil

 

Registreerimine Siin! (id-kaart vajalik, võimalik registreeruda ka kohapeal)

Peale registreerimist tuleb tulla vastuvõtukomisjoni, ajad ning muu vajalik informatsioon Siin!

 

Autoerialad:

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Autoplekksepp-komplekteerija; Car panel beater 
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal ja kes on sooritanud erialastele õpingutele sobimiseks vajaliku vestluse koos praktilse tegevusega.

 

Nõuded õpingute lõppetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Pärast õppekava läbimist õpilane:
1. Omab autoplekksepp-komplekteerija töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;
2. Kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
3. Tunneb ja järgib keskkonnaohutuse nõudeid;
4. Mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
5. Kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
6. Hangib, kasutab, töötleb ja säilitab infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
7. Valdab eesti keelt vähemalt B2 ja inglise keelt B1 keeleoskustasemele

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Autode puhastamine ja pindade hooldus ning ettevalmistus järgnevateks kereremondi etappideks
2. Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
3. Elektriseadiste, mugavus-ja ohutussüsteemide seadistamine ja remontimine
4. Keevitus- ja tuletööde teostamine
5. Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine
6. Keredetailide ühendamine
7. Klaasitööde tegemine
8. Plastdetailide töötlemine ja remont
9. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
10. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Automaalritöö alused
2. Auto remonttööde alused
3. Kliimaseadme tehnik
4. Autodiagnostika ja tehnohoolduse alused
5. Liiklusõpetus
6. Tehnika uuendused
7. Erialane võõrkeel

Valikõpingute moodulid määratlevad teadmised ja oskused, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi või seonduvad lisakvalifikatsiooniga. Aluseks võetakse enamuse soovi valikõpingute valimise osas.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Autoplekksepp Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Automaaler osakutse maalritööde ettevalmistaja; Car paint technician (painting Preparer)
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal ja kes on sooritanud erialastele õpingutele sobimiseks vajaliku vestluse koos praktilise tegevusega.

 

Nõuded õpingute lõppetamiseks
Õppima võib asuda isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal ja kes on sooritanud erialastele õpingutele sobimiseks vajaliku vestluse koos praktilse tegevusega

 

Õpingute läbimisel omandatav:
Kvalifikatsioon:
omandatakse „Maalritööde ettevalmistaja“ 3. taseme osakutsele vastavad kompetentsid

 

Pärast õppekava läbimist õpilane:
1. Omab maalritööde ettevalmistaja töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;
2. Kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust remondijuhise nõuetele;
3. Tunneb ja järgib keskkonnaohutuse nõudeid;
4. Mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
5. Kasutab remondimaterjale ja varuosasid säästlikult;
6. Hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
7. Valdab eesti keelt vähemalt B2 ja inglise keelt B1 keeleoskustasemele;
8. Oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise kohta ning kavandab oma karjääri

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus erialasse
2. Autode puhastamine ja pesu ning ettevalmistus järgnevateks keretöö etappideks
3. Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
4. Plastdetailide remontimine ja käitlemine
5. Pindade ettevalmistamine värvimiseks
6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
7. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Autoplekksepatöö alused
2. Auto remonttööde alused
3. Kliimaseadme tehnik
4. Keevitus- ja tuletööde teostamine
5. Liiklusõpetus
6. Tehnika uuendused
7. Erialane võõrkeel


Valikõpingute moodulid määratlevad teadmised ja oskused, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi või seonduvad lisakvalifikatsiooniga. Aluseks võetakse enamuse soovi valikõpingute valimise osas.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Maalritööde Ettevalmistaja Dokumendid

 

 

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialad:

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: AbikelnerWaiterОфициант
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
POLE

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavad õpiväljundid.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Abikelner, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamaks kelneri juhendamisel toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes.
Õpilane kavandab tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
 

1. Tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas
2. Mõistab toitlustus- ja klienditeeninduse põhimõtteid
3. Kasutab lauakatmise põhitehnikaid
4. Teenindab kliente erinevates teenindusolukordades
5. Valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüsolevaid toite ja jooke

Õppekava moodulitesse on integreeritud võtmepädevusi arendavate teemadena erialane eesti keel, erialane matemaatika, arvutiõpetus ja kehaline kasvatus

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
2. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
3. Toitlustamise alused
4. Toitlustusteeninduse alused
5. Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid
6. Catering ja peoteenindus
7. Abikelneri praktika

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Abikelner Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Abikokk; Assistant Cook
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
POLE

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise. Hindamine viiakse läbi kokkuvõtvate komplekshindamistena.
Abikokk EKR tase 3 õppija tõendab teadmiste, oskuste, hoiakute ja sotsiaalse valmidusega töötamaks koka juhendamisel erinevates suurköökides või restoranides ja teistes toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.
Mooduli osas demonstreerib õppija praktilisi oskusi köögiviljade ettevalmistamist kuumtöötluseks, roogade valmistamist, kliendile serveerimist ja nõude pesemise oskust töösituatsioonis.

Hindamine viiakse läbi:
1. Proovitöö
2. Jälgimine praktilise töö käigus

Ülesannete sooritamisega tõendab taotleja järgmisi kompetentse:

töö planeerimine ja korraldamine, kaupade haldamine, toidutoorme eeltöötlemine, toitude valmistamine, teenindamine


Õpingute läbimisel omandatavad:
Kvalifikatsioonid:

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud õppijal on võimalik saada abikokk EKR tase 3 kutse
 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. planeerib enda tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest
2. tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
3. valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning toiduvalmistamisepõhitehnoloogiatest, kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel
4. mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, teenindab kliente erinevates teenindusolukordades
5. valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüs olevaid toite ja jooke
6. planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab juhendamisel meeskonnaliikmena.

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
3. Toitlustamise alused
4. Teeninduse alused
5. Abikoka praktilise töö alused
6. Abikoka praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID1. Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid
2. Valikpagaritooted pärmitaignast
3. Catering teenindus
4. Rahvus- ja rahvuslikud köögid
5. Eritoitlustus

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Abikokk Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Puhastusteenindaja abiline; Cleaner assistant
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast puhastusteenindaja abiline, tase 2 omandatud õpiväljundite saavutamist. 2 taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
Kvalifikatsioon:

Puhastusteenindaja abiline, tase 2

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks. Pärast õpingute lõpetamist õppija:

1. täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid
2. viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile;
3. kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab korras oma töökoha;
4. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge;
5. töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed;
6. õpib nõustamisel ja suunamisel;
7. juhendamisel hindab oma töö tulemusi;
8. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel;
9. suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades;
10. teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi, oskab juhendamisel kasutada internetti ja selle rakendusi

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus õpingutesse
2. Tööalase suhtlemise alused
3. Puhastamine ja koristamine
4. Tekstiilide hooldamine
5. Toitumine ja toitlustamine
6. Kodumajanduse alused
7. Kinnistu hooldamine
8. Taignatoodete valmistamine
9. Loovtöö
10. Rütmika
11. Käsitöö (tüdrukud) 
12. Kangastelgedel kudumine (tüdrukud) 
13. Remondi- ja majapidamistööd (poisid)

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Riina Asumets
ametikoht: eripedagoog
telefon +372 5668 1563
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse nõudeta Puhastusteenindaja abiline Dokumendid

 

Teadmiseks:

EKAP- Eesti Kutsehariduse Arvestus Punkt

1 EKAP = 26 täis- ehk 34 akadeemilist tundi

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766