Registreerimine Siin! (id-kaart vajalik, võimalik registreeruda ka kohapeal)

Peale registreerimist tuleb tulla vastuvõtukomisjoni, ajad ning muu vajalik informatsioon Siin!

 

Autoerialad:

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Mootorsõidukitehnik (osakutse Mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont); Air Conditioning Technician; Tехник кондициониров
Õppekava maht: 15 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3k

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Põhiharidus.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
osakutse:
Mootorsõiduki kliimaseadmete (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete) ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

 1. Omab mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi
 2. Diagnoosib mootorsõidukite kliimaseadmeid ja analüüsib rikkepõhjusi
 3. Leiab ja kõrvaldab rikkeid, kasutades selleks sobivat tehnoloogiat
 4. Tunneb ja järgib keskkonnaohutuse, tööohutuse- ja töötervishoiu nõudeid
 5. Järgib klienditeeninduse põhimõtteid ja vastutab tehtud tööde kvaliteedi eest
 6. Hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Elektroonika alused ja elektriskeemid
2. Kliimaseadmete diagnostika ja remont
3. Veaotsingu põhioskused
4. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents
Õppija:

1. Teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga
2. Kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid
3. Valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale
4. Planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest
5. Salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm)
6. Kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded
7. Esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki)
8. Kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid
9. Teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest
10. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes
11. Vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi
12. Kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja –juhendeid.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Kliima Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Mootorsõidukitehnik (osakutse ,,Mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont“); Engine electronics technician; Техник по электроники двигателя
Õppekava maht: 15 EKAP
Õppe nominaalkestus: 3k

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Põhiharidus

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

 

Õpingute läbimisel omandatav:
osakutse:
Mootorsõiduki mootori ülddiagnostika, hooldus ja remont, tase 4.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1. omab mootorielektroonika spetsialisti töös vajalikke üldteadmisi ja tööoskusi;
2. diagnoosib mootorielektroonikat ja analüüsib ja rikkepõhjusi;
3. leiab ja kõrvaldab rikkeid, kasutades selleks sobivat tehnoloogiat;
4. tunneb ja järgib keskkonnaohutuse, tööohutuse- ja töötervishoiu nõudeid;
5. töötab iseseisvalt ja meeskonnas.

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Mootorielektroonika diagnostika ja remont
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

 

*B.2.9 Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents
Õppija:

1. teeb tööd ainult selleks sobivate tööriistade ja seadmetega ning vastavuses hooldus- ja remonditehnoloogiaga ning tööohutusnõuetega ja ettevõttes kehtiva korraga
2. kontrollib kliendi kaebusi ja veendub nende paikapidavuses, vajadusel kasutab simulatsioonkatseid
3. valmistab vastavalt töökorraldusele ette töökoha, hoiab selle korras ja töö lõppedes paigutab töövahendid ja tööriistad ettenähtud kohale
4. planeerib hooldus- ja/või remonditööd ning nende järjestuse ja aja sõltuvalt varuosade ja remondimaterjalide olemasolust või tarnest
5. salvestab ja taastab kliendiseadeid (raadiomälu, istme ja rooli asend, kliimaseadme seadistused jm)
6. kontrollib ja hindab eelnevalt kliendiga kooskõlastatud tööde kvaliteedi vastavust remondijuhisele, vajadusel kõrvaldab ilmnenud kõrvalekalded
7. esitab kliendile tehtud tööde kirjelduse ja dokumentatsiooni (näit arve, hooldusraamatu, üleandmis- ja vastuvõtuakti, vajadusel või kliendi nõudel diagnostika tulemuste väljatrüki)
8. kasutab energiat ja keskkonda säästvaid ning ohutuid töövõtteid
9. teeb vajadusel proovisõidu, juhindudes liiklusseadusest ja proovisõidu juhisest
10. suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab lahkhelisid rahulikult ja lahendusvõimalusi pakkudes
11. vajadusel kirjeldab klientidele arusaadavalt remondi käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi
12. kasutab tehnilisi jooniseid ja skeeme ning remondiandmebaase, -katalooge ja –juhendeid

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Neeme Noppel
ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
telefon 56480449
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Transporditehnika
Õppevorm: Statsionaarne ja mitte statsionaarne õpe haridusnõudeta või põhiharidusega isikutele 
Õppekava nimetus: Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik; Vehicle space maintainer and tyre technician; Oчиститель aвтомобиль техник шины
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Kutseõppe õpingute alustajalt ei nõuta põhiharidust 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami 

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks
Õpilane:

 1. väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese täiendamise võimalustega transporditehnika valdkonnas
 2. töötab iseseisvalt, vähesel määral muutuvas töösituatsioonis, täites vastavalt juhendile erinevaid tööülesandeid, järgib töö valmimise tähtaegu ning vastutab oma töö tulemuste eest
 3. määrab sõiduki määrdumise liigi, ulatuse ja põhjuse ning vastavalt sellele valib töötlemise tehnoloogia ja vahendid
 4. teeb sõidukite pindade puhastamist ja hooldust ning rehvitöid, kasutab selleks sobivaid tehnoloogiaid ning kontrollib oma töötulemuse vastavust tööjuhise nõuetele
 5. töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist
 6. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös täites selles erinevaid rolle, käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
 7. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid tööalaseks toimetulekuks
 8. kasutab tööga toimetulekuks erialast sõnavara, eesti- ja inglise keeles. 

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku alusõpingud
 2. Sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine
 3. Rattakoobaste, re hvide, velgede ja uksevahede puhastamine ja hooldamine
 4. Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
 5. Sõiduki mootoriru umi puhastamine, pindade hooldamine
 6. Sõiduki põhjapesu
 7. Rehvivahetustööd
 8. Rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra kontrollimine
 9. Rehviparandustööd
 10. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 11. Praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID

 1. Automaalri eriala alusteadmised
 2. Autoplekksepp-komplekteerija alusteadmised
 3. Keevitus- ja tuletööde alusteadmised
 4. Liiklusõpetus
 5. Erialane võõrkeel

 

Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Neeme Noppel
Ametikoht: Autoosakonna juhtivõpetaja
Telefon: 56480449
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Sõiduki pindade hooldaja ja rehvitehnik Dokumendid

 

 

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialad:

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: TOIDUAINETÖÖTLUS
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Kondiiter; Pastry-cook; Kондитер
Õppekava maht: 90 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1,5 aastat

  

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kondiitritoodete tehnoloogia eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
Lõpetajale väljastatakse lõputunnistus koos hinnetelehega.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kondiiter, tase 4” vastavad kompetentsid.

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1. Valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest
2. Korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast
3. Analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Toiduainetetöötluse valdkonna alused
2. Toiduohutus
3. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
4. Valikpagaritoodete valmistamine
5. Kondiitritoodete tehnoloogia
6. Kondiitri praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Pagari- ja kondiitritoodete kujundus ja kaunistusõpetus
2. Käsitöökommide valmistamine
3. Rahvaste küpsetised
4. Eritoitlustus
5. Toiduvalmistamise alused
6. Erialane inglise keel
7. Erialane soome keel
8. Teeninduse alused
9. Dessertide valmistamine ja serveerimine
10. Kultuurilugu ja etikett
11. Värvusõpetus ja lilleseade
12. Lastehoid

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Kondiiter Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: TOIDUAINETÖÖTLUS
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Pagar; Baker; Пекарь
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Põhiharidusega isik.
Õppekavale õppima asumine ei eelda eelnevate erialaste kompetentside olemasolu.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast pagari õppekavas kirjeldatud 4. taseme kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.
Lõpetajale väljastatakse lõputunnistus koos hinnetelehega.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Pagar, tase 4” vastavad kompetentsid.
Osakvalifikatsioonid:
Õppekava moodulite nr 1, 2, 3, 4 ja 9 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele «Tainavalmistaja, tase 4» vastavad kompetentsid

 

Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;
3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Toiduainetetöötluse valdkonna alused
2. Toiduohutus
3. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
4. Pagaritoodete valmistamise alused
5. Lihtpagaritoodete valmistamine
6. Valikpagaritoodete valmistamine
7. Pagari praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Kondiitritoodete tehnoloogia
2. Pritsküpsised
3. Rahvaste küpsetised
4. Pagaritoodete kujundus- ja kaunistusõpetus

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Pagar Dokumendid

 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: AbikelnerWaiterОфициант
Õppekava maht: 30 EKAP
Õppe nominaalkestus: 0,5a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
POLE

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavad õpiväljundid.

 

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Abikelner, tase 3

 

Õppekava õpiväljundid:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamaks kelneri juhendamisel toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes.
Õpilane kavandab tööalast arengut majutamise ja toitlustamise valdkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
 

1. Tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas
2. Mõistab toitlustus- ja klienditeeninduse põhimõtteid
3. Kasutab lauakatmise põhitehnikaid
4. Teenindab kliente erinevates teenindusolukordades
5. Valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüsolevaid toite ja jooke

Õppekava moodulitesse on integreeritud võtmepädevusi arendavate teemadena erialane eesti keel, erialane matemaatika, arvutiõpetus ja kehaline kasvatus

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
2. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
3. Toitlustamise alused
4. Toitlustusteeninduse alused
5. Joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid
6. Catering ja peoteenindus
7. Abikelneri praktika

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Inge Rego
ametikoht: Toitlustusosakonna juhtivõpetaja
telefon 56939085
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Abikelner Dokumendid

 

 

Ehituserialad:

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Ehitus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: MAALER; Painter; Mаляр
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

 

Nõuded õpingute lõppetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatusk, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sättestatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud järgmised proovitööd:
1. hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
2. seinte katmine rullmaterjalidega

 

Õpingute läbimisel omandatav
kvalifikatsioon:
Maaler, tase 4 esmane kutse

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppija:

1. valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja
2. teostab erinevate seina ja põrandapindade lõppviimistluse (värvimine, lakkimine, õlitamine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat
3. katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid, tekstiilimaterjalid) järgides materjalitootja etteantud juhiseid ja töödetehnoloogiat
4. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskonnaohutusnõudeid
5. oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest.

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
2. ehitise sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
3. seina katmine rullmaterjaliga 
4. dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. üldkehaline ettevalmistus

2. tasandustööd
3. puittoodete viimistlemine

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Maaler Dokumendid

 

Kutseõppe liik4. taseme kutseõppe esmaõpe
Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: Mööblirestauraator; Furniture restorer; Pеставратор
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Põhihariduse olemasolu

 

Õpingute läbimisel omandatav:
kvalifikatsioon:

Õppekava õpiväljundite omandamisel täies mahus omandatakse mööblirestauraator, EKR tase 4, kutsele vastavad kompetentsid

 

Õppekava õpiväljundid:
Õppekavaga kehtestatud kutsealase koolituse eesmärk on tagada õpilasele piisav ettevalmistus mööbli restaureerija kutsealal töötamiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks
Pärast õppekava läbimist õpilane:
1. väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi
2. oskab oma tööd planeerida, teostada, hinnata ja arendada
3. oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades
4. on orienteeritud heade õpi- ja töötulemuste saavutamisele
5. vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades
6. töötab tervist ja keskkonda säästvalt
7. oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline
8. tuleb toime multikultuurses keskkonnas
9. oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
2. Sissejuhatus mööblirestauraatori eriala õpingutesse
3. Puidu lõiketöötlemine
4. Puitmööbli restaureerimine
5. Materjalide juurdelõikus ja õmblemine
6. Mööbli polstri restaureerimine

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Spoonimine ja viimistlus
2. Intarsia koostamine
3. Puidulõige

Valikõpingute moodulid on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi.

Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kalju Vedam
ametikoht: Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon 56941087
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Mööblirestauraator 2a Dokumendid

 

 

Käsitööerialad:

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Tarbekunst ja oskuskäsitöö
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: SEPATÖÖ; BLACKSMITHING
Õppekava maht: 120 EKAP
Õppe nominaalkestus: 2a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud sepa eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kooli sepa eriala lõpueksami või sepp tase 4. kutseeksami.

 

Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena sepatöö valdkonnas, valmistades traditsioonilistes ja kaasaegsetes tehnikates kvaliteetseid ning esteetilisi sepistatud tööriistu ning käsitöö-ja tarbeesemeid samuti luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Pärast õppekava läbimist õpilane:

1. väärtustab valitud eriala, enda tööalast arengut ja edasist õpiteed tulenevalt käsitöölise kutse-eetika põhimõtetest ja loomingulisest väljendusviisist, on kursis tööalaste arengusuundade- ja tööturu suundumustega käsitöö valdkonnas;


2. hoiab ennast kursis tehnoloogiate arengutega, konkurentsis püsimiseks on algatusvõimeline ja täiendab end iseseisvalt, kasutades selleks interneti võimalusi samas hinnates kriitiliselt saadud teabe usaldusväärsust, mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte, hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;

3. mõistab sepatööga seotud tehnoloogilisi protsesse tervikuna, lähtudes loodusteaduse ja matemaatika põhiprintsiipidest ning meeskonna liikme töö rollist, rakendab kutsealaseid teadmisi nii tavapärastes kui ka uudsetes töösituatsioonides ja vastutab oma töö lõpptulemuse eest;

4. tunneb sepatööga seotud erinevaid materjale, valib ja kasutab neid vastavalt sepistatud esemete valmistamise tehnoloogiale ja omadustele, loob ohutu töökeskkonna ja kasutab materjale säästlikult;

5. valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi sepistatud tavapäraseid tööriistu ning käsitöö- ja tarbeesemeid, töötab sõltuvalt eseme eripärast kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja viimistlusviise, samas järgides tööohutuse, keskkonnahoiu ning kvaliteedinõudeid ja rakendades asjakohaseid ning ergonoomilisi töövõtteid;

6. täidab iseseisvalt tööülesandeid juhindudes etteantud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja vajadusel näidisest, vastutab oma tööülesannete täitmise eest, kontrollib ja hindab töötulemust vastavalt töö eesmärgile ning väärtustab tellimustööde tähtaegsust;

7. mõtleb loovalt ja arendab oma ideid, teostab neid hinnates nende tulemuslikkust tulenevalt töö eesmärgist ja sihtrühmast ning turundab valmis toodangut ja teenuseid tuginedes ettevõtluse printsiipidele; 

8. osaleb tulemuslikult erinevates meeskonnatöödes ja on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, vajadusel juhendab oma pädevuse piirides kaastöötajaid;

9. algatab uusi sepatööalaseid ideid, sõnastades oma seisukohti korrektses eesti keeles nii suuliselt kui kirjalikult, tutvustab oma ideid ja tooteid ning teenuseide erinevates tööalastes olukordades;

10. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;

11. kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks

12. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;

13. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;

 

Põhiõpingute moodulid:
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse
2. Sepatöö tehnoloogia
3. Kavandamine ja kujutamine
4. Eesti rahvakultuuri ja rauatöö ajaloo alused
5. Lukksepa- ja keevitustööd 
6. Sepistamine
7. Sepistatud toodete ja teenuste turundus
8. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
9. Praktika

 

Valikõpingute moodulid
1. Kohrutamine
2. Pehme mööbli restaureerimise alused
3. Pindade värvimise eritehnoloogiad 
4. Erialane võõrkeel 4EKAPd 

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Kai Hermann; Joonas Kiri​
ametikoht: Käsitööerialade osakonna juhtivõpetaja; Sepatöö õpetaja 
telefon ---
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe keskhariduse baasil Sepatöö Dokumendid

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõpe
Õppekavarühm: Tarbekunst ja oskuskäsitöö
Õppevorm: Õpe toimub statsionaarse, koolipõhise õppe vormis
Õppekava nimetus: KIVITÖÖ (looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine); Stone carving(natural stone use building and art)
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppe nominaalkestus: 1a

 

Nõuded õpingute alustamiseks:
Keskharidus

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud kooli osaoskuste õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivsele tulemusele kooli lõpueksam.

 

Õppekava õpiväljundid:
Osaoskuste ”looduskivi ehituslik ja kunstiline kasutamine” kooli õppekavaga kehtestatud kutsealase koolituse eesmärk on tagada õpilasele piisav ettevalmistus kivitöö kutsealal töötamiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
1. Väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi
2. Oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd
3. Okab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides
4. On orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele 
5. Vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest 
6. Tuleb toime ohuolukordades
7. Töötab tervist ja keskkonda säästes
8. Oskab teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline
9. Omab suhtlemis-, analüüsi- ja informatsiooni hankimise oskust

 

Põhiõpingute moodulid:
1. sissejuhatus õpingutesse
2. majandusõpe
3. tööseadusandluse alused
4. töökeskkonnaohutuse alused
5. rahvakunsti alused
6. joonistamine
7. kompositsiooni alused
8. kivimaterjalide tundmise ja kivitöötlemise tehnoloogia
9. mudeli ülekandmine
10. kiviraiumine käsitsi
11. praktika

 

VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Pottsepatööd
2. Aia väikevormid
3. Kivi kasutamine avalikus ruumis
4. Looduskivist teede ja platside rajamine
5. Joonestamine
6. Täheraie
7. Modelleerimine
8. Paearhitektuur ja restaureerimine

 

Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Evelin Tamm​
ametikoht: õppedirektor​
telefon 56939083
e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kutseõpe põhihariduse baasil Kivitöö Dokumendid

 

 

Teadmiseks:

EKAP- Eesti Kutsehariduse Arvestus Punkt

1 EKAP = 26 täis- ehk 34 akadeemilist tundi

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766